SILA KE 2 & BUTIRNYA

lambang Pancasila Sila Kedua

Sila kedua berbentuk RANTAI

Rantai di sini melambangkan tentang hubungan manusia, penggambaran untuk sila yang berbunyi Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Jika diperhatikan lebih detail terhadap rantai itu, terdapat dua macam gelang yang terikat satu sama lain: persegi dan lingkaran. Gelang persegi menjadi lambang pria, gelang lingkaran menggambarkan wanita.

Ada 10 Butir Makna & Arti Sila kedua: Kemanusiaan yang adil dan beradab
  1. Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.
  2. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan kewajiban asasi setiap manusia, tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit dan sebagainya.
  3. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia.
  4. Mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepa selira.
  5. Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain.
  6. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.
  7. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan.
  8. Berani membela kebenaran dan keadilan.
  9. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia.
  10. Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama dengan bangsa lain.